ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Τι είναι η οδηγία MIFID;

Tην 1η Νοεμβρίου 2007 τέθηκε σε ισχύ το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αφορά στις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες αναφορικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και το οποίο θεσπίστηκε με την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/39/EK (MiFID), όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν.3606/2007.
Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η θέσπιση κανόνων για την προστασία των επενδυτών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να προβαίνουν σε κατηγοριοποίηση των πελατών τους με βάση κριτήρια που τάσσονται στο νόμο, να παρέχουν γενική πληροφόρηση στους πελάτες τους για συγκεκριμένα θέματα που ορίζει ο νόμος και να τους ενημερώνουν, όπου αυτό απαιτείται, αναφορικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση για το εν λόγω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Κ. ΡΑΣΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΕΔ είναι πάντα στην διάθεσή σας, ώστε να λύσουν κάθε απορία σας και να σας προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

2.Τι είναι Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ);

Όλα τα μέλη της κοινής επενδυτικής μερίδας πρέπει να έχουν ατομικό κωδικό στην εταιρεία μας. 
Τα μέλη της κοινής επενδυτικής μερίδας πρέπει να έχουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα πρόσωπα που την αποτελούν. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια που απαιτούνται για τους ατομικούς κωδικούς όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα, φωτοτυπία ΑΔΤ, βεβαίωση εργασίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ οικείας και ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Επ. Κεφαλαιαγοράς γίνεται σύσταση να αποφεύγεται η παροχή πίστωσης και η διενέργεια συναλλαγών επι παραγώγων για λογαριασμό πελάτη του οποίο το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας περιλαμβάνει αξίες καταχωρημένες σε ΚΕΜ. Συνεπώς η κοινή επενδυτική μερίδα είναι μόνο για μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και όχι για άλλα επενδυτικά προϊόντα. Ο κωδικός Κ.Ε.Μ. δεν έχει δυνατότητα να έχει σύμβαση Margin και σύμβαση Τριημέρου.

3.Τι είναι ο λογαριασμός με παροχή πίστωση – margin account;

Στον λογαριασμό με Παροχή Πίστωσης, (Μargin), σύμφωνα με τη διεθνή επικρατούσα πρακτική ο πελάτης συμφωνεί να πληρώνει συγκεκριμένο ποσοστό της αξίας των μετοχών που αγοράζει, ενώ η χρηματιστηριακή εταιρεία του δανείζει την διαφορά. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να δανείζεται ποσά με τα οποία αγοράζει χρεόγραφα μεγαλύτερης αξίας από εκείνα που θα του επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιό του πληρώνοντας ανά τρίμηνο τον τόκο δανεισμού . Με τη δυνατότητα αυτή και με την προϋπόθεση ότι διαθέτει σχετική χρηματιστηριακή εμπειρία, εύλογους στόχους, πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση, είναι δυνατόν να πετύχει πολλαπλάσιες αποδόσεις από εκείνες που ενδεχομένως θα επιτύγχανε επενδύοντας μόνο το διαθέσιμο εισόδημά του
Η αγορά μετοχών με παροχή πίστωσης επιτρέπει στον πελάτη την μόχλευση των επενδύσεων του. Με την μόχλευση επιτυγχάνεται η δυνατότητα της αύξησης της απόδοσης χωρίς να απαιτείται αύξηση του κεφαλαίου όμως δεν αποκλείεται η δυνατότητα απώλειας κεφαλαίων περισσότερων από αυτά που έχουν τοποθετηθεί.
Η αγορά μετοχών με παροχή πίστωσης δεν ενδείκνυται σε περιόδους πτωτικής πορείας των χρηματιστηρίων, διότι τότε τα αποτελέσματα για τον επενδυτή θα είναι πολλαπλάσια αρνητικά γι’ αυτόν. Αντιθέτως η υιοθέτηση της τεχνικής της αγοράς μετοχών με παροχή πίστωσης, σε περιόδους ανοδικής πορείας των χρηματιστηρίων και ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις για συνέχιση αυτής της καλής πορείας, προσφέρει δυνατότητες επίτευξης πολλαπλάσιων κερδών όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Το ανώτατο όριο πίστωσης καθορίζεται ανά πελάτη αναλόγως και με το αρχικό χαρτοφυλάκιό του.

4.Πως μπορώ να ανοίξω νέο χρηματιστηριακό κωδικό;

Στα πλαίσια των αρχών λειτουργίας και κριτηρίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες (σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006, Αποφάσεων 231/13.10.06 και 242/04.05.07 της 
ΕΤΠΘ καθώς και των Νόμων 2331/95 και 3424/13.12.05) είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε από εσάς, μεταξύ άλλων και έγγραφα που πιστοποιούν τα παρακάτω στοιχεία: 
1) Στοιχεία Ταυτότητας 
2) Παρούσα διεύθυνση κατοικίας 
3) Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση 
4) Αριθμό φορολογικού μητρώου 
Τα έγγραφα που δύνανται, σύμφωνα με το ως άνω Νομοθετικό Πλαίσιο, να πιστοποιήσουν τα αναφερθέντα στοιχεία είναι τα παρακάτω.
Συγκεκριμένα πρέπει να μας προσκομίσετε: 
1)Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου σας ή φωτοτυπία της ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.
2)Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικής εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Οικον. Εφορίας
3)Αποδεικτικό για την παρούσα διεύθυνση κατοικίας: 
   α) Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή
   β) Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική εφορία 
4)Αποδεικτικό για το ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα δ/νση επαγγέλματος: 
   γ) Βεβαίωση Εργοδότη ή
   δ) Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
   ε) Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
 στ) Επαγγελματική ταυτότητα ή
   ζ) Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
5)Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου φαίνονται ο αριθμός του λογαριασμού και οι δικαιούχοι.
Αν στον λογαριασμό υπάρχουν συνδικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα παραπάνω έγγραφα και για τον κάθε συνδικαιούχο. 
Όλα τα ανωτέρω είναι κοινά για όλους τους επενδυτές και αφορούν όλες μας τις υπηρεσίες. 
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό σας τα ανωτέρω έγγραφα είναι απαραίτητα και για τον εξουσιοδοτημένο στο ακέραιο και θα πρέπει να είναι πρόσωπο με Α’ βαθμού συγγένειας.
Εφόσον μας προσκομίσετε όλα τα παραπάνω εμείς σας παρέχουμε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ώστε να τις επικυρώσετε με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και την επόμενη εργάσιμη ο κωδικός σας θα είναι έτοιμος. 

5.Τι είναι η Βραχυπρόθεσμη πίστωση Τ+3;

Η βραχυπρόθεσμη πίστωση αφορά την εξόφληση του τιμήματος της αγοράς με πώληση μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών. Η πίστωση αυτή δεν υπόκειται σε περιορισμούς διασποράς χαρτοφυλακίου ενώ έχει αυξημένους συντελεστές στάθμισης.

6.Σε περίπτωση πώλησης μιας μετοχής πότε θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα;

Σε 3 εργάσιμες ημέρες.

7.Έχω αλλάξει ταυτότητα και δ/νση κατοικίας. Πρέπει να σας ενημερώσω και πώς;

Βεβαίως και θα πρέπει να ενημερωθούμε. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να θεωρηθεί από ΚΕΠ ή Αστυνομία μία Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων που θα απευθύνεται προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Επίσης θα πρέπει να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα. Π.χ για την αλλαγή της ταυτότητας η φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας. 

8.Θέλω να αλλάξω τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Πώς γίνεται;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε μία Αίτηση Αλλαγής Τραπεζικού Λογαριασμού και να μας προσκομίσετε την ταυτότητά σας και τον νέο τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που στον λογαριασμό είστε πρώτος δικαιούχος απαιτείται απλή υπογραφή στην Αίτηση. Σε περίπτωση όμως που στον λογαριασμό δεν είστε πρώτος δικαιούχος θα πρέπει στην Αίτηση να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομία. Και τέλος σε περίπτωση που έχετε αλλάξει ταυτότητα και δεν έχετε κάνει την σχετική διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να θεωρηθεί από ΚΕΠ ή Αστυνομία μία Αίτηση Αλλαγής Στοιχείων που θα απευθύνεται προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια. Επίσης θα πρέπει να μας προσκομίσετε και τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα. Π.χ για την αλλαγή της ταυτότητας η φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας. 

9.Μπορώ να συμμετάσχω στις δημόσιες εγγραφές μέσω του γραφείου σας;

Βεβαίως και μπορείτε. Μέριμνά μας η έγκαιρη ενημέρωσή σας με ταχυδρομική επιστολή ή email (αναλόγως τον τρόπο που επιλέξατε). Φροντίδα μας και η τηλεφωνική επικοινωνία μας μαζί σας πριν την λήξη της προθεσμίας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι η ενημέρωσή μας σε περίπτωση που αλλάξει κάτι στα στοιχεία επικοινωνίας(δ/νση- τηλέφωνο- κινητό- email). 

10.Είμαι παλιός πελάτης του γραφείου σας και θέλω να επανα-δραστηριοποιηθώ. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να κάνετε ότι και ένας νέος πελάτης που θέλει να υπογράψει τις νέες μας συμβάσεις.
Στα πλαίσια των αρχών λειτουργίας και κριτηρίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες (σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006, Αποφάσεων 231/13.10.06 και 242/04.05.07 της 
ΕΤΠΘ καθώς και των Νόμων 2331/95 και 3424/13.12.05) είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε από εσάς, μεταξύ άλλων και έγγραφα που πιστοποιούν τα παρακάτω στοιχεία: 
• Στοιχεία Ταυτότητας 
• Παρούσα διεύθυνση κατοικίας 
• Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση 
• Αριθμό φορολογικού μητρώου 
Τα έγγραφα που δύνανται, σύμφωνα με το ως άνω Νομοθετικό Πλαίσιο, να πιστοποιήσουν τα αναφερθέντα στοιχεία είναι τα παρακάτω.
Συγκεκριμένα πρέπει να μας προσκομίσετε: 
-φωτοτυπία της ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου σας ή φωτοτυπία της ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.
-Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικής εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την Οικον. Εφορίας
-Αποδεικτικό για την παρούσα διεύθυνση κατοικίας: 
   • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή
   • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική εφορία 
-Αποδεικτικό για το ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα δ/νση επαγγέλματος: 
   • Βεβαίωση Εργοδότη ή
   • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
   • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
   • Επαγγελματική ταυτότητα ή
   • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
-Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου φαίνονται ο αριθμός του λογαριασμού και οι δικαιούχοι.
   • Αν στον λογαριασμό υπάρχουν συνδικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα παραπάνω έγγραφα και για τον κάθε συνδικαιούχο. 
Όλα τα ανωτέρω είναι κοινά για όλους τους επενδυτές και αφορούν όλες μας τις υπηρεσίες. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε άλλο πρόσωπο για την διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό σας τα ανωτέρω έγγραφα είναι απαραίτητα και για τον εξουσιοδοτημένο στο ακέραιο και θα πρέπει να είναι πρόσωπο με Α’ βαθμού συγγένειας.
Εφόσον μας προσκομίσετε όλα τα παραπάνω εμείς σας παρέχουμε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ώστε να τις επικυρώσετε με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία και από την ίδια στιγμή ο κωδικός σας είναι έτοιμος. 

11.Πως μπορώ να ενημερώνομαι για τις συναλλαγές μου;

Μπορούμε να σας ενημερώνουμε μετά την εκτέλεση της εντολής σας μέσω του σταθερού μέσου που εσείς θα επιλέξετε. Είτε με ταχυδρομική επιστολή, είτε με email, είτε με φαξ ακόμα και με μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας ενημερώσετε εγγράφως για την επιλογή του τρόπου ενημέρωσής σας.

12.Τι είναι Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ);

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι νομικό πρόσωπο. Ο νόμος το ορίζει ως «μια αδιάσπαστη ομάδα περιουσίας πολλών δικαιούχων υπό κοινή διαχείριση τρίτου». Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται όπως προβλέπεται από το νόμο, από κινητές αξίες και μετρητά. Η περιουσία αυτή ανήκει εξ’ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Όσοι συμμετέχουν στη περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκαλούνται μεριδιούχοι. Μεριδιούχοι μπορούν να είναι φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα.

13.Τι είναι ο Θεματοφύλακας;

Ο νόμος προβλέπει ότι Θεματοφύλακας μπορεί να είναι μια τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Θεματοφύλακας φυλάσσει το ενεργητικό του Α/Κ, εκτελεί χρέη ταμία, συνυπογράφει τον απολογισμό, τα ενημερωτικά δελτία και τους κανονισμούς των Α/Κ, ενώ ελέγχει και τη νομιμότητα των πράξεων του διαχειριστή δηλαδή της Α.Ε.Δ.Α.Κ.

14.Τι είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ);

Είναι πρόσωπο νομικού δικαίου. Υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν ισχύ νόμου και εφαρμόζονται από τις εποπτευόμενες εταιρείες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα στις υπό την εποπτεία της εταιρείες, εφόσον αυτές δε τηρούν στη καθημερινή τους δραστηριότητα τα προβλεπόμενα από το Θεσμικό Πλαίσιο και το Κώδικα Δεοντολογίας.

15.Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Θεσμικών Επενδυτών;

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίστηκε από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και τέθηκε σε εφαρμογή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αποτελείται από επτά βασικές αρχές και τηρείται από όλους τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α).

16.Τι είναι ο Κανονισμός του Α/Κ;

Ο Κανονισμός του Α/Κ συντάσσεται από κοινού από το Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχείρισης. Κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την ονομασία του Α/Κ, το είδος και τη κατηγορία των κινητών αξιών που θα αποτελούν το ενεργητικό του Α/Κ, τη κατηγορία και υποκατηγορία του, τη χρονική διάρκεια του Α/Κ, τη τιμή του μεριδίου κατά την ημερομηνία σύστασης του Α/Κ, τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων, τις οικονομικές επιβαρύνσεις για το μεριδιούχο (Αμοιβή Διαχειριστή-Θεματοφύλακα, προμήθειες στη διάθεση και την εξαγορά των μεριδίων) και άλλα. Ο υποψήφιος μεριδιούχος πρέπει να λαμβάνει γνώση του κανονισμού προτού προβεί στην αγορά μεριδίων κάποιου Α/Κ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν και να ενημερωθούν για τους κανονισμούς των Α/Κ από τις ιστοσελίδες των Α.Ε.Δ.Α.Κ αλλά και από τα σημεία διάθεσης των μεριδίων των Α/Κ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

NEWSLETTER

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

SOCIAL MEDIA

We use own and third party cookies to improve our services and show ads related to your preferences by analyzing your browser habits. If you continue browsing , we consider you accept its use. You can switch the configuration or learn more here
x